องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.maiked.go.th

 
 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ


นายธีรเดช  สมบัติมี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 061-4498964

นางพิชดา  อากาศ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 063-9145562

นางพิชดา  อากาศ นางสาวจารุวรรณ  นงนุช
หัวหน้าสำนักปลัด  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 063-9145562 โทร. 081-9961819

นายพากเพียร  ดาวศรี นางพิชดา  อากาศ
ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร. 092-9499787 โทร. 063-9145562