องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.maiked.go.th

 
 

 

 

สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

1. การศึกษา

                -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                                                       4   แห่ง

                                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมหิน                  หมู่ที่ 11

                                  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาว                 หมู่ที่  4

            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเต่า                                        หมู่ที่  6

                                  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมไผ่                  หมู่ที่  8

                -   โรงเรียนประถมศึกษา                                                                                               3   แห่ง

                                  โรงเรียนบ้านแหลมหิน                                  หมู่ที่ 11

                                 โรงเรียนบ้าน แหลมไผ่                                  หมู่ที่  8

                                  โรงเรียนบ้านหนองเต่า                                  หมู่ที่  6

                -   โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา                                                                      1  แห่ง

                       โรงเรียนบ้านแหลมหิน                                           หมู่ที่  11

-  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน                                                                                         1 แห่ง

                  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบ้านเกาะเค็ดใน               หมู่ที่  3

-  ห้องสมุดประชาชน                                                                                                     1  แห่ง

-  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  (วิทยาเขตปราจีนบุรี)       หมู่ที่  11                                      1  แห่ง

-  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร                   หมู่ที่  11                                      1  แห่ง

2. สาธารณสุข

1)  ประเภทสถานพยาบาล

ประเภท
สถานพยาบาล
จำนวน (แห่ง) จำนวนบุคลากร คนไข้เฉลี่ย/เดือน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 5

1,500 คน/เดือน

            2)  โรคระบาดที่สำคัญ (ข้อมูล  ณ 1 ต.ค. 58 – มี.ค. 2559 )

ที่ โรคระบาดที่สำคัญ ผู้ที่เป็นโรค (คน)

1.

โรคอาหารเป็นพิษ

2

2.

โรควัณโรค

1

  รวม 12

             4.3  อาชญากรรม

            4.4 ยาเสพติด

ลำดับ ความผิด จำนวน (ราย)
1 พ.ร.บ.ยาเสพติดประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)
  - ยาเสพติด 4
  - ครอบครอง 9
  - ครอบครองเพื่อจำหน่าย 16
2 พ.ร.บ.อาวุธปืน 3
3 พ.ร.บ.การพนัน 3
4 พ.ร.บ.ต่างด้าว (หลบหนีเข้าเมือง) 19
5 ลักทรัพย์ 5
6 ยักยอก 1
7 ฉ้อโกง 1
8 ทำให้เสียทรัพย์ 2
9 พรากผู้เยาว์ 2
10 พรากผู้เยาว์ 1
11 เตร็ดเตร่ ชักชวนเพื่อค้าประเวณี 11

             4.5  การสังคมสงเคราะห์

                 1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 

                2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

                3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ

               4. ประสานช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง        

               5. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนยากไร้ โดยประสานงานกับ อบจ.และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี 

               6.  มีการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลไม้เค็ด

               7. ศูนย์ประสานงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน

 

izmit escort

beylikdüzü escort

gaziantep escort

istanbul escort

istanbul escort