องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.maiked.go.th

 
 

 

 

ด้านการบริการพื้นฐาน

ระบบบริการพื้นฐาน

1. การคมนาคมขนส่ง

สภาพถนนปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด มีเส้นทางการคมนาคมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  319 ถนนสุวินทวงษ์ตัดผ่าน  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 สายสุวรรณศร สำหรับถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด ถนนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เป็นถนนลูกรัง คอนกรีต ลาดยาง ตามลำดับ

                ในส่วนของปัญหาทางด้านคมนาคมและการขนส่ง เป็นปัญหาของระบบและโครงข่ายถนนในปัจจุบัน ตลอดจนปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดจากการคมนาคมและขนส่ง  ซึ่งจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ประชาชนได้รับความสะดวกแลความรวดเร็วปลอดภัยในการสัญจรไปมา

                สภาพถนน โดยส่วนใหญ่พื้นผิวจราจรบนถนนสายหลักอยู่ในสภาพดี และถนนลาดยางผ่านเส้นทางกลางหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน และ มีรถเข้าออก ทุกหมู่บ้าน

                ระบบและโครงข่ายถนน การเชื่อมโยงการจราจรระหว่างถนนแต่ละสาย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่ใกล้เคียงติดต่อกันได้โดยสะดวก ผิวจราจรสภาพไม่ดี ถนนภายในโดยส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรัง ในอนาคตควรมีการปรับปรุงระบบถนน โดยกำหนดแนวทางเพื่อรองรับและเชื่อมต่อการคมนาคม ให้เป็นระบบและมีโครงข่ายที่ดียิ่งขึ้น

                การขนส่งผู้โดยสาร ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด มีสถานีขนส่งผู้โดยสารประจำจังหวัดตั้งอยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ดประมาณ  1  กิโลเมตร  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ  9  กิโลเมตร ทำให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวก

2.  การไฟฟ้า

รับผิดชอบและดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี  ในปัจจุบันสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะนั้นมีพื้นที่จำนวนมาก องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนนการแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้

(1)  ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าครบทุกหลังคาเรือน

(2)  ไฟฟ้าสาธารณะ  จำนวน 50 จุด ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่

3.  การประปา

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด ได้ดำเนินการขยายเขตประปาของการประปาภูมิภาคในพื้นที่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7  หมู่ที่  8  หมู่ที่  11  และหมู่ที่  12   แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบางหมู่บ้านใช้น้ำประปาของหมู่บ้านซึ่งได้แก่  หมู่ที่  1  หมู่ที่  2  หมู่ที่ 4  หมู่ที่  7 (บางส่วน) และหมู่ที่ 11 (บางส่วน) ซึ่งเป็นน้ำผิวดินและประชาชนที่ใช้น้ำบ่อ  สระ  เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ประชาชนทำเกษตรกรรม ทำสวน  จึงต้องขุดบ่อไว้ใช้ในการเกษตรเอง

4.  โทรศัพท์

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน มีการสื่อสารที่สำคัญได้แก่  ทางโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, TURE

5.  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ  ครุภัณฑ์

อยู่ในเขตรับผิดชอบของไปรษณีย์จังหวัดปราจีนบุรี

 -  ที่ทำการไปรษณีย์ย่อย        -              แห่ง