องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.maiked.go.th

 
 
คู่มือมาตรฐานการบริการ อปท.


มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน
 
คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน
บทที่ 3 มาตรฐานป้ายจราจร
บทที่ 4 มาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
บทที่ 5 มาตรฐานสัญญาณไฟจราจร
บทที่ 6 มาตรฐานเครื่องมือการยับยั้งจราจร
บทที่ 7 มาตรฐานราวกันอันตราย
ภาคผนวกส่วนที่ 1
ภาคผนวกส่วนที่ 2
ภาคผนวกส่วนที่ 3
    วันที่ลงข่าว
: 25 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ