องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.maiked.go.th

 
 
คู่มือมาตรฐานการบริการ อปท.


มาตรฐานทางระบายน้ำ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรฐานทางระบายน้ำ
 
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ทางระบายน้ำ
บทที่ 3การวางแผนรวมและศึกษาความเหมาะสมชอ
บทที่ 3 การวางแผนรวมและศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
บทที่ 4 ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการออกแบบ
บทที่ 5 ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ทางด้านก่อสร้าง
บทที่ 6 ข้อกำหนดด้านการบำรุงรักษา
ภาคผนวก ก ส่วนที่ 1
ภาคผนวก ก ส่วนที่ 2
ภาคผนวก ก ส่วนที่ 3
ภาคผนวก ก ส่วนที่ 4
ภาคผนวก ข
    วันที่ลงข่าว
: 25 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ